Oskarsvärn Hästö / Fortification

Beskrivning

Från och med 1883 benämndes befästningarna vid Hvita Krog Oscarsvärnslinjerna. I samband med att Sunna kanal förvandlades till ett effektivt stormhinder, muddrades en ränna genom
intilliggande havsvikar. 1878 beviljades medel till byggandet av en lastbrygga
på Koholmen.

Från de båda batterivärnen kunde utgå frontal eld mot broarna med på öppen
vallgång uppställda pjäser ävensom flankerande eld i sundet mellan Västra
mark och fastlandet och längs försvarslinjen. Vid befästningsarbetena insattes
som arbetstrupp ett kompani från den nyuppsatta Sappörbataljonen. Det var
första gången ingenjörtrupp användes för sådana arbeten.

Dubbelkaponjären eller nedre verket utgjordes av en bombsäker envånings
kasemattbyggnad med yttermurar av gråsten, väl skyddad för frontal eld av
kraftiga fältvallar och för kasteld genom täckningar av sten och jord. Genom
de med kalksten inklädda kasematternas embrasyrer kunde avges flankerande
eld dels längs kanalen och mot broarna, dels i sundet mellan Koholmen och
Hästö.

Mellan övre verket och den lilla gården utanför nedre verkets södra fasad
gick en sprängd bombfast tunnel. Med fasta pjäser på den avrundade delen av
vallgången kunde avges frontal eld mot fastlandet och med rörliga pjäser till
vänster och höger därom flankerande eld till komplettering av sådan eld från
nedre verket. Dessa rörliga pjäser kunde vid behov dragas in i skyddande håltraverser.

”Hästöbatteriet” - benämningen på anläggningarna på Koholmen där
under 1900-talet före första världskriget tillbyggdes nedre verket. Då tillkom
bland annat förrådsrum och krigskök i anslutning till tunneln mellan de
båda verken samt ordnades kaponjären för sängförläggning av officerare och
underofficerare och kojförläggning av manskapet. Eldrum med varmluftsanläggning
tillkom också.

1914 såg batteri Hästös bestyckning ut som följer;

12 st 57 mm kanon m/95, samt 2 st 8 mm fyrpipig kulspruta m/94

Foto: C.Risberg-Hansson

Kortfakta

Typ: Befästningsverk/Fortification
Byggnadsår: Ca. 1880
År i bruk: Ca. 1880-1925
Latitude: 56.18588192317537
Longitude: 15.622133006167132
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan