PlatserRSS
Öppen pjäsbrunn för 30,5 cm kusthaubits m/16. Detta är den kraftigaste pjäs som någonsin använts inom försvarsmakten. Pjäsen vägde svindlande 135 ton, och projektilerna 386 kg styck. Som längst kunde pjäsen skjuta 20 km, och projektilbanan nådde maximalt 11100 m höjd. Ortsbefolkningen berättar a...
Batteri Bollösund anlades 1904 och är beläget på Aspös västra strand i höjd med försänkningen mellan Aspö och Bollöarna och utgjordes av fyra 57 mm pjäser modellår 1889. Bestyckningen bestod från början av rörliga kanoner. Fasta kanoner tillfördes i samband med första världskriget. Vid andra vä...
Beslut om anläggandet av ett 15 cm kanonbatteri vid Bäckastrand, sydväst om Ellenabbsfortet, fattades 1929. Batteriet stod färdigt 1931 och bestod av tre stycken 15,2 cm pjäs modellår 1898 i öppet värn. Ammunitionsdurkar oc...
Batteri Djupasund var från början bestyckat med 3 stycken rörliga 57 mm kanon M/89 vilka 1914 ersattes med tre stycken 57 mm Kanon M/95. Därtill fanns vid anläggningen en rörlig 60 cm strålkastare. Djupasund är systerfort till batt...
Pjäsen är monterad i ett pansartorn, med ammunitionsdurk minst 5 meter under marknivån. Sedan början av 1970-talet är tornet försett med en stenliknande maskeringshuv av glasfiber, vilket gör den betydligt svårare att se. Pjäsplatsen har även en markfastsättningsgaffel som eldröret vilar i när ...
Batteriet anlades med början 1927 söder om Drottningskär och bestod av tre 12 cm pjäser modellår 1894 i bunker, vilket innebar en begränsad skjutsektor. Samtliga pjäser hade ursprungligen varit placerade ombord på fartyg i f...
Jutuddens batteri på Aspö består av tre pjäser i täckta betongvärn, en mätstation och en stenbrygga. Batteriet anlades under andra världskriget för att försvara den fasta mineringen av huvudinloppet till Karlskrona mellan Aspö och Kungsholmen. Bestyckningen var tre 57 mm kanoner flyttade hit f...
Ett batteri om tre pjäser med 12 cm kanon modell 1894, batteri Killeberget, började anläggas 1928. En fjärde pjäsplats tillkom under åren 1930-1935 Pjäserna var placerade i en så kallad öppen brunn, vilket medgav skjutning horisonten runt. Batteriet tog ur organisationen 1955,men de fyra 12 cm k...
Stenbrottsbatteriet ingick i samma befästningsplan för Karlskrona som Ellenabbsfortet och förstärkningarna av Västra Hästholmens och Kungsholmens fort....
Det svåra batteriet bestyckat med 4 x 15 cm M/42 kanoner spelade 1981 en mycket viktig roll under grundstötningen av U-137 i Gåsefjärden vid Torumskär. Det var från denna pjäs (1:pjäs batteri TÖ) som man för första gången sedan 2:världskriget utförde en kontrollskjutning med stridsammunition (st...
Detta var ett lätt spärrbatteri med 2st. 57mm kanoner modell 1889. Från början var kanonerna grupperade i öppen brunn, men senare byggdes riktiga pjäsvärn med skjutsektor på ca 120 grader. Batteriet ligger endast 150 meter från batteri Killeberget, så man förstår lätt att de hade lite olika upp...
Mycket ovanligt öppet batterivärn för två 10,5 cm rörliga kustartilleripjäser. Pjäsplatsens huvudsakliga uppgift var att ge flankerande skydd sydvart längs kusten mot Kristianopel. Anläggningen består av två stycken flygskyddade pjäsbunkrar och en mindre bunker som tros fungerat som ledningsplats...
1942 beställdes 9 st tunga 21cm rörliga pjäser från Tjeckiska Skodaverken. Dessa pjäser var egentligen mer flyttbara än rörliga och transporterade i 3 delar där varje del vägde mellan 15 och 17 ton, själva grupperingen av en pjäs tog drygt 1 timme från marschläge till eldberedd pjäs. Man lät förb...