PlatserRSS
Denna lilla bunker kan lätt tas för en jordkällare på lite håll, men den tunga pansardörren, det kraftfulla låset och den gjutna betongbunkern skvallrar att det är militärt. Det tillsammans med närheten till flera värn ur landfronten vid Ramdala pekar på att detta är en ammunitionsdurk.
Den sk sjukvårdstunneln i anslutning till det gamla förläggningsområdet Aspö Mad är en bergförlagt skyddsrum med två ingångar. Skyddsrummet är avsett för ca 200 personer och längst in i anläggningen finns 2-3 rum reserverade för sjukvård. The military medical tu...
Fd.befolkningsskyddsrum för ca 500 personer med direktanslutning till huvudtunnelsystemet som går ända upp till de fd underjordiska anläggningarna vid Stortorget. Anläggningen plomberades ca 2010 Fakta: Bergtäckning 5-7 meter, spännvidd 6,5 meter. Tunnelvolym 677 kbm, och en nettogolvyta på 39...
Ursprungligen pest- och kolerakyrkogård på Vämö. Anlagd under pesten 1710-1711, och användes även till annan begravningsplats fram till år 1862. Kom under åren 1917-1918 åter att disponeras, nu för militär personal, bl a under "Spanska sjukan". Foto: P.Nordensson
Järnvägstunnel byggd i slutet av artonhundratalet för transport av ammunition och förnödenheter till Örlogsbasen. Tunneln är åttahundra meter lång, och är förmodligen det första byggnadsverk i Sverige som sprängts med hjälp av Alfred Nobels Dynamit. Arkitekturen kring tunnelns mynningar är blända...
Amiralitetsklockstapeln uppfördes omkring år 1699 och var från början Karlskronavarvets vällingklocka, tänkt att effektivisera arbetet på varvet genom att ange tiden för arbetet. Klockstapeln ligger mitt i Amiralitetsparken i den sluttning där man en gång tänkt uppföra stenkyrkan som skulle ersä...
Ungefär 1940 började Kustartilleriet använda s k "inbasmätare" för att kunna bestämma avståndet till målen som skulle bekämpas. Den vanligaste inbasmätaren var 4 m lång. Det gick att få hyfsad noggranhet i avståndsmätningen upp till c:a 2000 ggr instrumentets bas, dvs i detta fallet upp till nära...
Beklädnadsverkstaden byggdes 1921 och inrymde Marinens centrala beklädnadsverkstad, som blev en förebild för liknande industrier i övriga Europa. Den är ett exempel på 1920-talets industriarkitektur med tydliga klassicistiska drag och innehåller numera bostadslägenheter.
När den originella Båtsmanskasernen uppfördes år 1847 stod det på ritningarna: "Caserne för 500 man båtsmän" och arkitekt var C E Wallenstrand. Här fick de unga båtsmännen en första kontakt med den miljö som skulle bli deras när de sedan mönstrade på Flottans fartyg. Golven är välvda som på skepp...
Vakthuset är uppfört under 1720-talet och är den äldsta byggnaden på Stumholmen i Karlskrona. Corps de garde är den enda byggnaden bortsett från Bastion Kungshall som konkret visar Stumholmen som fortifikatorisk anläggning. Byggnaden är med all sannolikhet den äldsta vaktbyggnaden i Sverige som b...
Den nordöstra delen av Stumholmen var förr en liten ö för sig, Laboratorieholmen, och ett av husen där är det Gamla epidemisjukhuset. Holmen har tidigare hetat "Fyrvärks och laboratorieholmen" senare "Epidemisjukhusholmen". Båda namnen berättar om verksamheten på holmen under århundradens gång. ...
Det svenska militärflygets historia börjar 1911 då de första flygplanen inordnades under armén respektive marinen. Flygvapnet var med andra ord ännu inget eget vapenslag. Den här tudelningen av den militära flygflottan varade under första världskriget. Efter det kunde betydelsen av flyget konstat...
Kronobageriet byggdes på 1730-talet i tre våningar. Ett stenkast därifrån, på andra sidan sundet, uppfördes ytterligare ett kronobageri. Mjölskutorna med rågmjöl kom från Lyckeby kronokvarn. ”Hårda knaks” bakades till de långa sjöresorna och mjuk ”ankarstock” för folket i land. Bageriet, i blan...
Kronohäktet som byggdes 1910-11 är ett cellfängelse av så kallad philadelphiamodell. Byggnadstypen utvecklades i Amerika av kväkare i Philadelphia under 1790-talet och möjliggör att fångar kan bevakas från ett centralt beläget vaktrum. Fångarna vistades i personliga rum, mot tidigare i gemensamma...
Slup- och barkasskjulet är en av Karlskronas märkligaste byggnader. Den uppfördes 1786 för vinterförvaring av Flottans mindre båtar. Vid anläggandet togs markens naturliga lutning tillvara för att få naturliga slipar. Byggnaden ersatte ett äldre galärskjul på platsen och ritades och uppfördes a...
När Kustbevakningen flyttade sin centraladministration till Karlskrona 1990 flyttade man in i en genuin örlogsmiljö på Stumholmen i den gamla Tunneboden. Tunnebodsmagasinet är en av Stumholmens äldsta byggnader och finns omnämnd på 300-åriga kartor som "Tunboden" Ett magasin för tunnor fanns det...
U 137 (enligt svensk dåtida benämning; S-363 enligt senare offentliggjord sovjetisk benämning) var en dieseldriven sovjetisk ubåt av Whiskey-klass byggd 1956 på Ordzjonikidzevarvet, det sovjetiska namnet på Baltijskij Zavod (Östersjövarvet), som gick på grund på Torumskär vid inloppet till Gåsefj...
Militärmatsal, använd långt in på 2000-talet. Angöringsplats samt skyddsrum i anslutning till baracklägret. Foto: P.Steneld
Ursprunglig öppen pjäsplats, senare använd för mast med kamera i ubåtskyddet, numera demonterad. En öppen brunn kan fortfarande skönjas mellan de båda pjäsbunkrarna. Mitt i den öppna brunnen placerade ganska sent en mast vilken bland annat ingick i ubåtskyddet långt in på nittiotalet. På toppen ...